Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Socket - ซ็อกเก็ต
Price - ราคา
เลือกช่วงราคา
Socket - ซ็อกเก็ต
ทั้งหมด 36 รุ่น

INTEL LGA1700

 • CPU Intel Celeron G6900
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 2 Cores / 2 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to -
  • • Cache L3 : 4MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 1,970 ฿
 • CPU Intel Core i3-12100
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 4 Cores / 8 Threads
  • • Freq : 3.30 GHz up to 4.30 GHz
  • • Cache L3 : 12MB
  • • Process Size : 14nm++
  • 4,425 ฿
  • 4,590 ฿
 • CPU Intel Core i3-12100F
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 4 Cores / 8 Threads
  • • Freq : 3.30 GHz up to 4.30 GHz
  • • Cache L3 : 12MB
  • • Process Size : 14nm++
  • 3,170 ฿
  • 3,190 ฿
 • CPU Intel Core i3-13100
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 4 Cores / 8 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 4.50 GHz
  • • Cache L3 : 12 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 5,235 ฿
  • 5,490 ฿
 • CPU Intel Core i3-13100F
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 4 Cores / 8 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 4.50 GHz
  • • Cache L3 : 12 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 4,205 ฿
  • 4,390 ฿
 • CPU Intel Core i5-12400
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 2.50 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 18MB
  • • Process Size : 10nm
  • 6,285 ฿
  • 6,790 ฿
 • CPU Intel Core i5-12400F
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 2.50 GHz up to 4.40 GHz
  • • Cache L3 : 18 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 5,135 ฿
  • 5,450 ฿
 • CPU Intel Core i5-12500
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 6 Cores / 12 Threads
  • • Freq : 3.0 GHz up to 4.60 GHz
  • • Cache L3 : 18MB
  • • Process Size : 10nm
  • 7,745 ฿
 • CPU Intel Core i5-12600K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 10 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.90 GHz
  • • Cache L3 : 20MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 11,200 ฿
 • CPU Intel Core i5-12600KF
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 10 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to 4.90 GHz
  • • Cache L3 : 20MB
  • • Process Size : 10nm
  • 7,910 ฿
 • CPU Intel Core i5-13400
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 10 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 2.50 GHz up to 4.80 GHz
  • • Cache L3 : 20 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 8,495 ฿
  • 8,790 ฿
 • CPU Intel Core i5-13400F
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 10 Cores / 16 Threads
  • • Freq : 2.50 GHz up to 4.80 GHz
  • • Cache L3 : 20
  • • Process Size : 10 nm
  • 7,350 ฿
  • 7,490 ฿
 • CPU Intel Core i5-13500
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 14 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 2.50 GHz up to 4.80 GHz
  • • Cache L3 : 24 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 9,000 ฿
  • 9,190 ฿
 • CPU Intel Core i5-13600K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 14 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 3.50 GHz up to 5.10 GHz
  • • Cache L3 : 24 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 12,390 ฿
  • 12,800 ฿
 • CPU Intel Core i5-13600KF
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 14 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 3.50 GHz up to 5.10 GHz
  • • Cache L3 : 24 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 10,990 ฿
  • 11,800 ฿
 • CPU Intel Core i5-14600K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 14 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 3.50 GHz up to 5.30 GHz
  • • Cache L3 : 24MB
  • • Process Size : 10 nm
 • CPU Intel Core i5-14600KF
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 14 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 3.50 GHz up to 5.30 GHz
  • • Cache L3 : 24MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 12,665 ฿
 • CPU Intel Core i7-12700
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 12 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 2.10 GHz up to 4.90 GHz
  • • Cache L3 : 25 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 12,300 ฿
 • CPU Intel Core i7-12700F
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 12 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 2.10 GHz up to 4.90 GHz
  • • Cache L3 : 25MB
  • • Process Size : 10nm
  • 10,800 ฿
 • CPU Intel Core i7-12700K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 12 Cores / 20 Threads
  • • Freq : 3.60 GHz up to 5.00 GHz
  • • Cache L3 : 25MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 12,150 ฿
 • CPU Intel Core i7-13700
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 16 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 2.10 GHz up to 5.20 GHz
  • • Cache L3 : 30 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 14,450 ฿
  • 14,500 ฿
 • CPU Intel Core i7-13700F
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 16 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 2.10 GHz up to 5.20 GHz
  • • Cache L3 : 30 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 13,650 ฿
  • 13,900 ฿
 • CPU Intel Core i7-13700K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 16 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 5.40 GHz
  • • Cache L3 : 30 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 15,640 ฿
  • 16,500 ฿
 • CPU Intel Core i7-13700KF
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 16 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 5.40 GHz
  • • Cache L3 : 30 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 14,690 ฿
  • 16,000 ฿
 • CPU Intel Core i7-14700K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 20 Cores / 28 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 5.60 GHz
  • • Cache L3 : 33MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 18,105 ฿
 • CPU Intel Core i7-14700KF
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 20 Cores / 28 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 5.60 GHz
  • • Cache L3 : 33MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 16,925 ฿
 • CPU Intel Core i9-12900K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 16 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 3.20 up to 5.20
  • • Cache L3 : 30MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 17,715 ฿
 • CPU Intel Core i9-12900KS Special Edition
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 16 Cores / 24 Threads
  • • Freq : 3.40 GHz up to 5.50 GHz
  • • Cache L3 : 30MB
  • • Process Size : 10nm
  • 27,900 ฿
 • CPU Intel Core i9-13900
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 24 Cores / 32 Threads
  • • Freq : 2.0 GHz up to 5.60 GHz
  • • Cache L3 : 36 MB
  • • Process Size : 14 nm
  • 21,700 ฿
 • CPU Intel Core i9-13900F
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 24 Cores / 32 Threads
  • • Freq : 2.0 GHz up to 5.60 GHz
  • • Cache L3 : 36
  • • Process Size : 14
  • 20,650 ฿
  • 21,200 ฿
 • CPU Intel Core i9-13900K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 24 Cores / 32 Threads
  • • Freq : 3.00 GHz up to 5.80 GHz
  • • Cache L3 : 36 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 22,365 ฿
 • CPU Intel Core i9-13900KF
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 24 Cores / 32 Threads
  • • Freq : 3.00 GHz up to 5.80 GHz
  • • Cache L3 : 36 MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 22,140 ฿
  • 22,900 ฿
 • CPU Intel Core i9-13900KS Special Edition
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 24 Cores / 32 Threads
  • • Freq : 3.20 GHz up to 6.00 GHz
  • • Cache L3 : 36MB
  • • Process Size : 10nm
  • 26,625 ฿
  • 27,400 ฿
 • CPU Intel Core i9-14900K
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 24 Cores / 32 Threads
  • • Freq : 3.20 GHz up to 6.00 GHz
  • • Cache L3 : 36MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 25,140 ฿
 • CPU Intel Core i9-14900KF
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 24 Cores / 32 Threads
  • • Freq : 3.20 GHz up to 6.00 GHz
  • • Cache L3 : 36MB
  • • Process Size : 10 nm
  • 22,900 ฿
 • CPU Intel Pentium Gold G7400
  • • Socket : INTEL LGA1700
  • • Cores : 2 Cores / 4 Threads
  • • Freq : 3.70 GHz up to -
  • • Cache L3 : 6MB
  • • Process Size : 14nm++
  • 3,045 ฿
หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงในหน้านี้อาจไม่ครอบคลุมทุกส่วนที่มีภายในตัวเครื่อง ซึ่งทางเว็บไซต์สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ผู้ผลิตสินค้า และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้ขายสินค้า ณ จุดวางจำหน่ายทุกครั้ง เพื่อความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลรายละเอียดที่เราแสดงในหน้านี้มีความผิดพลาดหรือพบปัญหาในการแสดงผลของเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบได้ที่ feedback@notebookspec.com