Home » Tag » Restore Point

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Restore Point

Average Rating

ระบบการจัดเก็บ Registry นั้น เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่มือซนหรือชอบเปลี่ยนชอบแก้ไฟล์ระบบบ่อยๆ รวมไปถึงคนที่มักจะลงโปรแกรมและ Remove ออกบ่อยๆ ก็อาจจะทำให้ไฟล์ระบบผิดปกติไปได้ การจัดเก็บไฟล์ระบบที่ดีเอาไว้ แล้วใช้งานไปแบบไม่ต้องกังวล เมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาในการใช้งาน เช่นระบบล่มหรือเกิดความผิดปกติขึ้นมา ก็สามารถนำไฟล์ที่จัดเก็บเอาไว้ เอามา Restore กลับ เพื่อใช้งานได้เหมือนเดิม ซึ่งก็ใช้เวลาในการทำไม่นานนัก โดยระบบดังกล่าวนี้เรียกว่า System Restore

ถ้ากล่าวถึง System Restore หรือจุด Restore สำหรับท่านที่ใช้วินโดวส์จะทราบดีว่าคือจุดหรือตำแหน่งที่จะย้อนกลับของวินโดวส์ในกรณีที่ระบบมีปัญหา ก็จะย้อนกับมาตำแหน่งที่ก่อนมีปัญหา ในวินโดวส์ก่อนๆจะมีเมนูเรียกใช้ที่ปุ่ม Start แค่คลิกตามเมนูก็สามารถเรียกมาใช้งานได้ แต่สำหรับ Windows 8 ไม่มีปุ่ม Start บ้างท่านจะหาคำสั่งที่จะเรียก System Restore มาใช้งานเพื่อสร้างจุด Restore ไม่เจอ วันนี้ก็จะมาแนะวิธีเรียก System Restore แบบง่ายๆ 1.ให้กดคีย์ Windows + Q เพื่อเรียก Search charm bar ออกมา จากนั้นให้คลิกที่ Settings แล้วพิมพ์ Create a Restore Point? ลงในช่องว่าง Search วินโดวส์จะแสดงคำสั่งสร้างจุด Restore ออกมาทางด้านซ้าย ให้คลิกที่คำสั่งนี้หรือกด Enter ที่คีย์บอร์ดก็ได้

ตามปกติของโอเอสตระกูลวินโดวส์จะมีฟีเจอร์ System protection โดยจะสร้างจุดที่เรียกว่า Restore point ไว้เพื่อเมื่อผู้ใช้วินโดวส์พบว่าระบบทำงานไม่ถูกต้องก็จะได้ย้อนมายังจุดยังก่อนเกิดปัญหาได้ โดยวินโดวส์จะสร้างไว้โดยอัตโนมัติหรือผู้ใช้สร้าง ใน Windows 8 ก็มีฟีเจอร์นี้เช่นกัน ปัญหาของฟีเจอร์ก็ได้แก่การใช้ฟีเจอร์นี้จะต้องเสียพื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ไปส่วนหนึ่ง ซึ่งถ้าคุณมีความต้องการพื้นที่ฮาร์ดดิสก์คืนกลับมาใช้งานอื่นๆ ก็สามารถยกเลิกฟีเจอร์นี้หรือไม่ต้องการยกเลิกแต่ต้องการเพียงลบ Restore point เพื่อเอาพื้นที่ฮาร์ดดิสก์กลับมา ก็สามารถทำได้ตามวิธีนี้ 1.เมื่ออยู่ที่หน้าเดสก์ทอป ให้คลิกขวาที่ ไอคอน Computer เลือกคำสั่ง Properties แล้วคลิกที่ System protection

restore_point_01

ปกติผู้ใช้ Windows ทั่วไปจะทราบอยู่แล้วว่าการสร้างจุด Restore Point เพื่อสำรองไฟล์ระบบของ Windows ด้วย System Restore? คุณจะต้องคลิกโน่นคลิกนี่หลายขั้นตอน กว่าจะได้ Restore Point วันนี้จะแนะการใช้ VBScript มาเป็นเครื่องมือการสร้าง Restore Point ชึ่งง่ายและรวดเร็วกว่า โดยมีวิธีดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมา แล้วเขียนคำสั่ง VBScript ตามดังนี้... If GetOS = "Windows XP" Then CreateSRP End If If GetOS = "Windows Vista" Or GetOS = "Windows 7" Then If WScript.Arguments.length =0 Then Set objShell = CreateObject("Shell.Application") objShell.ShellExecute "wscript.exe", """" & _ WScript.ScriptFullName & """" & " uac","", "runas", 1 Else CreateSRP End If End If Sub CreateSRP Set SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore") sDesc = "Manual Restore Point" sDesc = InputBox ("Enter a description.", "System Restore script : Augie Young","Manual Restore Point") If Trim(sDesc) <> "" Then sOut = SRP.createrestorepoint (sDesc, 0, 100) If sOut <> 0 Then WScript.echo "Error " & sOut & _ ": Unable to create Restore Point." End If End If End Sub Function GetOS Set objWMI = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & _ ".\root\cimv2") Set colOS = objWMI.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem") For Each objOS in colOS If instr(objOS.Caption, "Windows 7") Then GetOS = "Windows 7" ElseIf instr(objOS.Caption, "Vista") Then GetOS = "Windows Vista" elseIf instr(objOS.Caption, "Windows XP") Then GetOS = "Windows XP" End If Next End Function 2. บันทึกไฟล์นี้เป็นชื่อ RestorePoint.vbs โดยบันทึกเก็บไว้ที่เก็บไฟล์ชั่วคราวของคุณ 3. เวลาใช้งานก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่สร้างขึ้นมา จะมีหน้าต่าง System Restore script ออกมา ให้คุณใส่ชื่อตามแต่คุณค้องการลงในช่องว่างของหน้าต่าง ซึ่งมีค่าดีฟอลต์ว่า Manual Restore Point 4. คลิกปุ่ม OK ก็เสร็จเรียบร้อย

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights