Home » Tag » hidden File

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  hidden File

Average Rating

ก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องราวที่เปิดจั่วหัวเอาไว้เสียน่ากลัว ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่กำลังนำเสนอนี้ ไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอในแง่ของความรุนแรงหรือก้าวร้าวแต่อย่างใด รวมถึงไม่ได้นำไปสู่เรื่องสองแง่สองง่าม แต่กำลังจะพูดถึงเรื่องราวของความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของหลายๆ คน ในด้านของไฟล์งานไฟล์อะไรต่างๆ ที่มีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือกรจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว ในปัจจุบันก็คงทราบกันดีอยู่ว่า บางคนพยายามที่จะทำการป้องกันไฟล์ข้อมูล ด้วยการ Hidden file หรือการบีบอัดไฟล์ แต่บางทีก็ไม่พ้นความสามารถของบุคคลอื่น ที่พยายามค้นหาไฟล์เหล่านั้นมาดูให้ได้ ดังนั้นกลวิธีที่แยบยลยิ่งขึ้น อย่างเช่น การซ่อนไฟล์เหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบอื่น ที่คาดเดาได้ยาก ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มการป้องกันได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเอาไว้เองหรือจะส่งให้กับผู้อื่นผ่านทางเมล์หรือแฟลชไดรฟ์ก็ตาม เช่นเดียวกับวิธีการซ่อนไฟล์ไว้ภายใต้รูปภาพแบบที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้ ด้วยโปรแกรมที่เรียกว่า Jpg+FileBinder ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

การเปิดปิดการซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์ เป็นสิ่งที่บางครั้งที่ผู้ใช้ จำเป็นต้องทำ ซึ่งการทำอาจไม่ยากเท่าไร แต่การที่จะต้องเข้าไปเปิดการซ่อนไฟล์ แล้วก็ต้องไปปิดอีกที่ มันก็เป็นงานที่ต้องใช้เวลาและขั้นตอน เรามาใช้วิธีการซ่อนและแสดงในรูปแบบของ Script ?เพื่อความสะดวกกันดีกว่า 1. สร้างไฟล์ Script ตามขั้นตอนเดียวกับหัวข้อก่อนๆ โดยเขียนคำสั่ง VBScript ตามดังนี้ Message = "To work correctly, the script will close" & vbCR Message = Message & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR Message = Message & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR Message = Message & "Continue?"   X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")   If X = 6 Then On Error Resume Next On Error Resume Next Dim WSHShell, n, p, itemtype, MyBox Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") p = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Hidden" itemtype = "REG_DWORD" n = WSHShell.RegRead (p) errnum = Err.Number if errnum <> 1 then WSHShell.RegWrite p, 2, itemtype End If If n = 2 Then WshShell.RegWrite p, 1, itemtype MyBox = MsgBox("Show Hidden Files and Folders are now ENABLED", 64, "Hidden Files and Folders") End If If n = 1 Then WshShell.Regwrite p, 2, itemtype MyBox = MsgBox("Show Hidden Files and Folders are now DISABLED", 64, "Hidden Files and Folders") End If Set WshShell = Nothing On Error GoTo 0   For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _ ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'") Process.terminate(0) Next MsgBox "Finished." & vbcr & vbcr , 4096, "Done" Else MsgBox "No changes were made to your system." & vbcr & vbcr, 4096, "User Cancelled" End If 2. บันทึกไฟล์นี้เป็นชื่อ Enable_Disable_Hidden.vbs 3. เมื่อใช้งานครั้งแรกเพื่อจะเปิดให้เห็นไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ซ่อนก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์สร้างขึ้นมา จะมีหน้าต่าง Notice เปิดขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม Yes

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights