Home » Tag » Windows 10 version 1909

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Windows 10 version 1909

เนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในปัจจุบันนั้นยังคงมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวนี้เองนั้นล่าสุดทาง Microsoft เองนั้นก็ได้มีการประกาศการตัดสินใจในการงดการปล่อยอัพเดทใหญ่ๆ ของระบบปฎิบัติการ Windows ทั้งหมดลงก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านแบนด์วิดธ์การใช้งานอนิเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ เพราะมีการทำงานและกักตัวอยู่ที่บ้านกันมากขึ้นและเพื่อไม่เป็นการปล่อยอัพเดทอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านประสิทธิภาพการใช้งานในช่วงอนาคตนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights