Home » Tag » Block all incoming connection

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Block all incoming connection

Average Rating

ระบบ Firewall นั้นเป็นฟีเจอร์ที่ถูกติดตั้งอยู่บน Windows มาหลายรุ่น มีหน้าที่ป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามในรูปแบบใด Firewall จะทำหน้าที่ในการกลั่นกรองสิ่งต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงป้องกันไม่ให้เข้ามายังระบบได้ ช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีผู้ใช้ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยสนใจและละเลยการใช้งาน เนื่องจากอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือซับซ้อน แต่ความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้ดีอะไรยาก เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดอยู่บ้าง ก็จะช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights