Connect with us

Hi, what are you looking for?

PR-News

เอชพี เผยผลวิจัยวิกฤตสภาพอากาศส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกซื้อสินค้า-บริการ อาชีพ และขนาดครอบครัว

เอชพีเผยผลวิจัยระดับโลกฉบับใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจของพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่การตัดสินใจในชีวิตประจำวันตลอดจนการวางแผนครอบครัวระยะยาว

ไฮไลต์ข่าว

 • งานวิจัยล่าสุดจาก เอชพี และ Morning Consult เผยว่า พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยส่วนใหญ่ระบุว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อมุมมองในการมีบุตรเพิ่ม
 • จากงานวิจัยพบว่า พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จับตามองการจัดการปัญหาด้านภูมิอากาศจากบริษัทต่าง ๆ
 • ข้อมูลเชิงลึกล่าสุดที่ เอชพี เผยแพร่ในรายงานประจำปีด้านความยั่งยืนฉบับที่ 22 มีรายละเอียดความคืบหน้าของแผนงานเทียบกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
รูปภาพ คุณวรานิษฐ์ อธิจรัสโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เอชพี ประเทศไทย
คุณวรานิษฐ์ อธิจรัสโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เอชพี ประเทศไทย

เอชพีเผยผลวิจัยระดับโลกฉบับใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจของพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่การตัดสินใจในชีวิตประจำวันตลอดจนการวางแผนครอบครัวระยะยาว

Advertisement

จากผลการวิจัยพบว่ามากถึง 91% ของพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลเกี่ยวกับวิกฤตสภาพอากาศ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของ โดยมากกว่าครึ่ง (53%) ส่งผลต่อมุมมองของพวกเขาในการมีลูกเพิ่ม และยังพบว่าผู้ปกครองจำนวนมากชอบบริษัทที่จัดการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศและคาดหวังให้ภาคธุรกิจเป็นผู้นำในประเด็นนี้ ผู้ปกครองเกือบสองในสาม (64%) เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแหล่งที่ยั่งยืน และกว่า 60% กล่าวว่าแนวปฏิบัติของบริษัทที่ยั่งยืนมีส่วนสำคัญต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อของพวกเขา

ความเต็มใจที่จะแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน และการตัดสินใจแบบนี้เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าผู้ทำแบบสอบถามส่วนใหญ่ (84%) ยอมรับว่าค่าครองชีพสูงขึ้น และมากกว่าครึ่ง (57%) เชื่อว่าการมีส่วนร่วมในแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก

ในขณะที่ผู้ปกครองมีแนวทางการจัดการในแบบของตัวเอง ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าผู้เล่นหลักในโลกธุรกิจควรมีส่วนร่วมในการจัดการด้วยเช่นกัน จากการสำรวจทั่วโลกพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ (51%) เชื่อว่าบริษัทต่าง ๆ มีความรับผิดชอบ “อย่างมาก” ในการรับผิดชอบต่อการจัดการด้านสภาพอากาศ เมื่อเทียบกับลูกค้าของบริษัทเหล่านั้น (36%)

การวิจัยในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ เอชพี เผยแพร่รายงานประจำปีด้านความยั่งยืน ฉบับที่ 22 โดยระบุรายละเอียดที่ครอบคลุมและชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของบริษัทต่อการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

 • ในปีพ.ศ. 2562 เอชพี มีส่วนในการลดการปล่อยคาร์บอนลงได้ถึง 18% ซึ่งทำให้บริษัทเข้าใกล้เป้าหมายในการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 ได้มากยิ่งขึ้น
 • ช่วยลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลงถึง 55% เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2561
 • ต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าไปแล้วกว่า 41% ของกระดาษทั้งหมดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการของ เอชพี จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 100%
 • เร่งสร้างความเท่าเทียมทางดิจิทัลให้กับผู้คนมากกว่า 21 ล้านคนจากเป้าหมายที่ 150 ล้านคนภายในปีพ.ศ. 2573

โดยในประเทศไทย เอชพี มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมทางดิจิทัล ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร  ซึ่งในปีนี้ อาสาสมัครของ เอชพี ประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการ ‘make’ HappY Community ส่งเสริมให้พนักงานที่มีจิตอาสาไปร่วมทำกิจกรรมกับองค์กรสาธารณกุศล 7 องค์กร อาทิ สภากาชาดไทยและมูลนิธิเพื่อคนตาบอด เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  นอกจากนั้น เอชพียังได้ร่วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลหลากหลายเพื่อมอบอุปกรณ์ไอทีสำหรับการเรียนรู้และให้ความรู้แก่นักเรียนภายในโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางดิจิทัล

ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 50% ที่เป็นผู้หญิง เอชพี ได้ลงทุนในการพัฒนาความเป็นผู้นำและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Women in Leadership Lab (WILL) และ โครงการ Women Impact Network (WIN) Thailand

“ที่ เอชพี เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในชุมชนของเรา เรามีความก้าวหน้าอย่างมากด้วยผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในเส้นทางสู่ความยั่งยืน และเชื่อว่าการแก้ปัญหาด้านสภาพอากาศและปัญหาในชุมชนนั้นควรเป็นความพยายามร่วมกันจากทุกภาคส่วน ทางเราจะยังคงร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ในการริเริ่มสร้างความยั่งยืนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้คน ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย” วรานิษฐ์ อธิจรัสโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เอชพี ประเทศไทย กล่าว

เอชพี มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ยั่งยืนและสร้างความเท่าเทียมมากที่สุด โดยในปีพ.ศ. 2564 เอชพี ตั้งเป้าหมายสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในเชิงรุก 3 ด้านโดยบริษัทเชื่อว่าสามารถสร้างความแตกต่างได้มากที่สุด ประกอบไปด้วย การจัดการด้านสภาพอากาศ สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางดิจิทัล ในรายงานประจำปีพ.ศ. 2565 ระบุรายละเอียดความคืบหน้าของประเด็นสำคัญทั้งสามด้าน ได้แก่ ห่วงโซ่ค่าคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ การตอบแทนป่าไม้มากกว่าที่ได้รับ การสร้างเศรษฐกิจระบบหมุนเวียนมากขึ้น สร้างวัฒนธรรมแห่งความเท่าเทียม และเสริมสร้างความเสมอภาคทางดิจิทัลทั่วโลกเพื่อช่วยให้ชุมชนที่ถูกกีดกันเติบโตขึ้นในเศรษฐกิจดิจิทัล

Click to comment
Advertisement

บทความน่าสนใจ

CONTENT

ตั้งแต่หลังยุค Ryzen เป็นต้นมา CPU ของ AMD ก็เริ่มกลับเข้ามาอยู่ในโน้ตบุ๊กที่ขายในไทยมากขึ้น ด้วยตัวชิปเองที่มีประสิทธิภาพดี มีการใช้พลังงานที่เหมาะสม ประกอบกับแต่ละแบรนด์ผู้ผลิตก็ทำราคามาได้น่าสนใจขึ้นด้วย ในบทความนี้เราจะมาดูกันครับว่าในช่วงกลางปี 2024 นี้มี CPU AMD สำหรับแพลตฟอร์มโมบายล์รุ่นไหนที่น่าสนใจบ้าง พร้อมกับแนะนำโน้ตบุ๊ก AMD ที่น่าซื้อ สำหรับการใช้งานแต่ละแบบ Advertisement 1) AMD Ryzen...

PR-News

HP ร่วมกับ Speed Computer เปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่ชั้น 2 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยแฟล็กชิปสโตร์แห่งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด "ONE HP" ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม และบริการต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศของเอชพีอย่างครบครัน

AMD

คอม All In One สุดประหยัด ทั้งพื้นที่และราคาก็ไม่เปลือง ซื้อไว้ใช้เวิร์คมาก! คอม All In One อาจจะอยู่นอกสายตาผู้ใช้ทั่วไปหลายๆ คนและสเปคก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมาก แค่พอใช้ทำงาน, เรียน, ประชุมออนไลน์และเปิดดูหนังฟังเพลงได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ในเมื่อโจทย์ของผู้ใช้บางคนก็ต้องการคอมไว้ทำงานแค่นั้น ไม่ได้เล่นเกมหรือใช้งานหนักๆ อย่างมากก็แค่ตัดต่อแต่งภาพนิดหน่อยก็เป็นตัวเลือกที่ดี โดยเฉพาะใครที่หาคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานในออฟฟิศสักเครื่องจะได้ไม่ต้องหิ้วโน๊ตบุ๊คไปไหนมาไหน แล้วข้อดีของคอม All In One...

รีวิว hp

HP OMEN 16-xf0050AX เรียบหรู แรง ลูกเล่นเยอะน่าสนใจ! หลังจากปล่อยให้ HP Victus ขึ้นสังเวียนในตลาดเกมมิ่งโน๊ตบุ๊คมาพักใหญ่ พี่ใหญ่อย่าง HP OMEN 16-xf0050AX ก็กลับมาอุดช่องว่างของเกมมิ่งโน๊ตบุ๊คระดับกลางไปจนพรีเมี่ยมอีกครั้งด้วยดีไซน์ใหม่แกะกล่อง ลดความเกมมิ่งบนฝาหลังลงไปแล้วเน้นความเรียบหรูแบบเดียวกับ Victus Series มากขึ้น แต่ก็ยังซ่อนลวดลายเกมมิ่งเอาไว้ตามส่วนต่างๆ ของตัวเครื่องได้อย่างพอเหมาะพอดี ทั้งการเจาะช่องนำอากาศระบายความร้อนทรงสามเหลี่ยม, สกรีนติดลวดลายสื่อความเป็นเกมมิ่งเอาไว้บนตัวเครื่องรวมถึงดีไซน์ให้ช่องระบายความร้อนให้ยื่นออกไปด้านหลังให้ตัวเครื่องระบายความร้อนได้ดีขึ้นกว่าเดิม ถึงดีไซน์จะสวยเรียบร้อยมากขึ้น...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก