Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "projecter"

Accessories review

ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของโปรเจคเตอร์คือเรื่องของการพกพาไปใช้งานในที่ต่างๆ เพราะทั้งมีขนาดใหญ่อีกทั้งยังต้องต่อสายไฟตลอดเวลา บางท่านอาจจะบอกว่าก็ไม่เห็นจำเป็นต้องพกพา

Advertisement