Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "Administrator Account"

Tips & Tricks

ใครที่ใช้ Windows 10 อาจจะยังงงๆ กับการสร้าง User Admin ใหม่ใน Windows 10 วันนี้ทางทีมงานจะมาสอนวิธีสร้าง User Admin ใน Windows 10 กัน เหมาะกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านที่มีการใช้งานหลายคน โดยจะแยกการใช้งานจากกัน ตามแต่ละ User ที่ใช้งาน

Notebook News

สำหรับบน Windows นั้น เมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้าง Account ที่ชื่อ Administrator เป็นผู้ดูแลระบบ เจ้าของสิทธิ์สูงสุดในการจัดการทรัพยากรในคอมพิวเตอร์ถึงแม้ว่าค่าดีฟอลต์ของ Windows 7 จะช่อน Administrator Account ไว้

Windows Zone

ใน Windows 7 ระบบจะสร้าง Account ที่ชื่อ ?Administrator เป็นผู้ดูแลระบบ เจ้าของสิทธิ์สูงสุดในการจัดการทรัพยากรในคอมพิวเตอร์ถึงแม้ว่าค่าดีฟอลต์ของ Windows 7 จะช่อน Administrator ไว้ แต่ก็สามารถเปิดใช้งานได้ ซึ่งเป็นจุดหนึ่งของพวกแฮกเกอร์ที่ชอบเจาะระบบเพื่อควบคุม Account ในชื่อ Administrator ทิปบทความนี้จะแนะนำ ให้คุณเปลี่ยนชื่อ Administrator ผู้ดูแลระบบใน Windows...

Windows Zone

ด้วยพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยของการทำงานใน Windows 7 ตั้งแต่การติดตั้งระบบก็จะมีค่าดีฟอลต์ที่ไม่ให้เปิดใช้ Administrator และยังมี UAC (User Account Control) เมื่อเวลาใช้งานปกติ ทำให้ผู้ใช้ที่ยังไม่ปิด UAC จะเปิดใช้โปรแกรมบางตัวใน Windows 7 ไม่ได้ เพราะไม่ได้เปิดในสิทธิ์Administrator วิธีการเปิดโปรแกรมต่างๆ ในสิทธิ์ Administrator เ พื่อการใช้งานได้อย่างสะดวกก็มีอยู่หลายวิธีดังต่อไปนี้….Advertisement ใช้คีย์ลัด...

Notebook News

ปกติใน Windows 7 เราสามารถสร้าง User Account ได้หลาย Account แต่มีอยู่ Account หนึ่งที่ Windows 7 ตั้งค่าดีฟอลต์ไว้ให้ Disable คือไม่ให้ใช้งาน ได้แก่ Windows Administrator Account

Advertisement