Connect with us

Hi, what are you looking for?

บทความที่เกี่ยวข้อง "ยกเลิก password"

Notebook News

การมีพาสส์เวิร์ดเอาไว้สำหรับใช้ป้องกันในระบบต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าข้อมูลในแต่ละส่วนล้วนแต่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์ แต่ในบางครั้งบางโอกาส ก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเข้มงวดมากนัก

Notebook News

การตั้งค่าเพื่อให้ยืนยันในการล็อคอินเข้าใช้เครื่องก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ข้อมูลเราปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่ถ้าในกรณีทีเราจำ Password ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการล็อคอินเข้าใช้เครื่องหรือการเข้าใช้โปรแกรมอื่นใดก็ตาม ในระบบ การยกเลิก Password

Tips & Tricks

ในการใช้งาน Web browser ส่วนใหญ่ผู้ใช้มักจะถนัดในการใช้วิธี Remember password เพราะเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวก รวมถึงหลายคนไม่อยากจะมานั่งพิมพ์ Password กันบ่อยๆ

SOFTWARE

ใน IE 8 มีคุณลักษณะอัตโนมัติ ในการจัดการรหัสผ่านที่คุณใส่ในรูปแบบ HTML ข้อดีคือคุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ต่างได้สะดวก เพียงแค่ต้องเริ่มพิมพ์ชื่อผู้ใช้ ?IE 8 ก็จะเติมชื่อผู้ใช้และ Password ให้อัตโนมัติ แต่ในสิ่งที่ IE 8 ให้มาเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ก็มีภัยตามมาด้วย นั้นคือถ้าใครเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ เพียงเขากรอกชื่อคุณ ในเว็บไซต์ที่เคยเข้าไป เขาก็สามารถใช้? Account? ของคุณได้เพราะ...

Advertisement