คือเพื่อนเพื่อนครับผมเจอปันหา พึ่งซื้อบอรดมาครับรุ่น...