Announcement

Collapse
No announcement yet.

กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565

  กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565
  ประกาศกรมการทหารสื่อสาร เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรการ จ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  1. ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กซสอ.สส จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่งช่างแบตเตอรี่ กผสป.สส. จำนวน 10 อัตรา


  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้สมัคร
  1.ตําแหน่ง ช่างเครื่องปรับอากาศและทําความเย็น สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีความรู้ในสาขา ช่างไฟฟ้า และ ช่างไฟฟ้ากําลัง (สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า กําหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ไ ด้)
  2. ตําแหน่ง ช่างแบตเตอรี่ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีความรู้ในสาขา ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากําลัง, ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่ากําหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ไ ด้)

  การรับสมัคร
  รับสมัคร ในวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00- 15.30 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ให้ผู้สมัครปฏิบัติ ตามกรรมวิธีการคัดกรอง เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ ชื้อไวรัสโคโรนา book (COVID-19)
  ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมั ครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือ ตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นเ ป็นเท็จ ไม่ตรงตามความเป็นจริงของผู้สมัคร หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการทหารสื่อสารจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณส มบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่มีสิทธิ์ในการสอบครั้ง ต่อไปที่กรมการทหารสื่อสารจัดสอบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ไฟล์ประกาศรับสมัคร

  https://www.winersheet.com/article/485
  #ฟีลมันใช่ #เวียร์ศุกลวัฒน์ #หายไวๆนะคะเฮีย #ก็อตอิทธิพัทธ์
Working...
X