Home » Tag » VBScript

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  VBScript

Average Rating

restore_point_01

ปกติผู้ใช้ Windows ทั่วไปจะทราบอยู่แล้วว่าการสร้างจุด Restore Point เพื่อสำรองไฟล์ระบบของ Windows ด้วย System Restore? คุณจะต้องคลิกโน่นคลิกนี่หลายขั้นตอน กว่าจะได้ Restore Point วันนี้จะแนะการใช้ VBScript มาเป็นเครื่องมือการสร้าง Restore Point ชึ่งง่ายและรวดเร็วกว่า โดยมีวิธีดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมา แล้วเขียนคำสั่ง VBScript ตามดังนี้... If GetOS = "Windows XP" Then CreateSRP End If If GetOS = "Windows Vista" Or GetOS = "Windows 7" Then If WScript.Arguments.length =0 Then Set objShell = CreateObject("Shell.Application") objShell.ShellExecute "wscript.exe", """" & _ WScript.ScriptFullName & """" & " uac","", "runas", 1 Else CreateSRP End If End If Sub CreateSRP Set SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore") sDesc = "Manual Restore Point" sDesc = InputBox ("Enter a description.", "System Restore script : Augie Young","Manual Restore Point") If Trim(sDesc) <> "" Then sOut = SRP.createrestorepoint (sDesc, 0, 100) If sOut <> 0 Then WScript.echo "Error " & sOut & _ ": Unable to create Restore Point." End If End If End Sub Function GetOS Set objWMI = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & _ ".\root\cimv2") Set colOS = objWMI.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem") For Each objOS in colOS If instr(objOS.Caption, "Windows 7") Then GetOS = "Windows 7" ElseIf instr(objOS.Caption, "Vista") Then GetOS = "Windows Vista" elseIf instr(objOS.Caption, "Windows XP") Then GetOS = "Windows XP" End If Next End Function 2. บันทึกไฟล์นี้เป็นชื่อ RestorePoint.vbs โดยบันทึกเก็บไว้ที่เก็บไฟล์ชั่วคราวของคุณ 3. เวลาใช้งานก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่สร้างขึ้นมา จะมีหน้าต่าง System Restore script ออกมา ให้คุณใส่ชื่อตามแต่คุณค้องการลงในช่องว่างของหน้าต่าง ซึ่งมีค่าดีฟอลต์ว่า Manual Restore Point 4. คลิกปุ่ม OK ก็เสร็จเรียบร้อย
Temp Files หรือเรียกแบบเต็มๆว่า Temporary Files ก็คือไฟล์ขยะ ที่เกิดจากที่เรา เรียกใช้โปรแกรมต่างๆ หรือ Preview รูปภาพ หรือติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เมื่อมีมากขึ้นก็จะทำให้เสียพื้นที่ฮาร์ดดิสก์และทำให้เครื่องช้า ควรที่จะลบออกให้เป็นประจำ การลบ Temp File สามารถทำได้หลายวิธี การเขียน VBScript สำหรับสั่งลบ Temp File ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ลบไฟล์ขยะได้อย่างรวดเร็ว ขั้นตอนการสร้างไฟล์ VBScript สำหรับสั่งลบ Temp File ก็มีดังนี้ 1.ให้เขียน Script ด้วย Notepad ตาม Script ข้างล่างนี้ หรือจะก็อปปี้ Script ไปปะที่ Notepad ก็ได้ครับ Option Explicit On Error Resume Next Dim oFSO Dim sDirectoryPath Dim oFolder Dim oFileCollection Dim ofoldercollection Dim oFile Dim iDaysOld Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'This is used to get the temp directory. Set oFolder = oFSO.GetSpecialFolder(2) Set ofoldercollection = oFolder.subfolders For Each oFolder In ofoldercollection oFolder.Delete Next Set oFolder = oFSO.GetSpecialFolder(2) Set oFileCollection = oFolder.Files For Each oFile In oFileCollection oFile.Delete (True) Next Set oFSO = Nothing Set oFolder = Nothing Set oFileCollection = Nothing Set oFile = Nothing 2.บันทึกไฟล์นี้เป็นชื่อ Delete Temp Files.vbs 3.เวลาใช้งานก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์สร้างขึ้นมา Script จะทำการลบไฟล์ที่อยู่ที่โฟลเดอร์ Temp Files ทั้งหมด

program_files

โดยปกติโปรแกรมส่วนใหญ่ติดตั้งใน Windows จะไปที่พาธ C:\Program Files เป็นค่าดีฟอลต์ของ Windows? แต่ถ้าพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ (C)?? เริ่มมีน้อย เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บโปรแกรมที่จะติดตั้งได้ โดยให้ไปอยู่ที่ไดรฟ์อื่นๆ โดยสามารถแก้ได้ที่ Registry แต่เพื่อความสะดวกไม่ต้องไปยุ่งกับ Registry โดยตรง ก็ใช้วิธีเขียนเป็น VBScript แทนโดยทำได้ดังนี้... 1. เปิด Notepad ขึ้นมา ก็อปปี้ Script ข้างล่างไปปะที่ Notepad Option Explicit Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim ws, t, p1, p2, n, cn Dim itemtype p1 = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\" n = ws.RegRead(p1 & "ProgramFilesDir") t = "Change Default Installation Path Utility" cn = InputBox("พิมพ์พาธ Program Files Directory? ลงในช่องว่าง แล้วคลิก OK", t, n) If cn <> "" Then ws.RegWrite p1 & "ProgramFilesDir", cn End If 2. บันทึกไฟล์นี้เป็นชื่อ Change Program File Directory.vbs 3. เวลาใช้งานก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์สร้างขึ้นมา จะมีหน้าต่าง Change Default Installation Path Utility ออกมา ให้คุณใส่พาธไดเรกทอรีตามที่คุณต้องการลงในช่องว่างของหน้าต่าง 4. คลิกปุ่ม OK ก็เสร็จเรียบร้อย

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights