Home » Tag » public

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  public

Average Rating

ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย ต่อ Wifi หรือ Wireless LAN นั้น ในส่วนของ Windows 7 และ Windows 8 ก็ได้มีการระบบความปลอดภัยเข้ามารองรับเพิ่มเติม ด้วยการให้ผู้ใชเป็นผู้กำหนดว่า จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายดังกล่าวในลักษณะใด ซึ่งจะเป็นการแจ้งกับระบบของตนที่ใช้อยู่ให้มีการตรวจสอบและตั้งมาตรการป้องกันในระดับใด เพราะบางครั้งการตั้งค่าที่เข้มแข็งเกินไป ก็อาจจะใช้งานบางอย่างไม่สะดวก แต่ถ้าตั้งอ่อนเกินไปก็เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเข้ามาโจมตีด้วยเช่นกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights