Home » Tag » keep files

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  keep files

Average Rating

ในเรื่องของระบบการจัดการ User Account บน Windows นั้น ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะช่วยให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคนในเครื่องเดียวมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลต่อเนื่องในเรื่องของการจัดระบบความปลอดภัยในการใช้งานให้กับบุคคลต่างๆ ที่มีเข้ามาใช้งานนั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองไฟล์ ไวรัสหรือเวลาในการใช้งานของแต่ละบุคคล รวมถึงไฟล์ของแต่ละคนที่มีการจัดเก็บไม่เหมือนกัน ซึ่งในกรณีที่มีผู้ใช้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ ก็ต้องมีการลบ User เหล่านั้นออกไปบ้าง เพื่อจัดระบบให้ผู้ใช้คนอื่นต่อไปหรือลดความสับสนในการจัดการนั่นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังก็คือ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของผู้ใช้ในแต่ละคน ดังนั้นมาดูกันว่าในกรณีที่ลบ User Account ออกไปนั้น จะมีผลต่อข้อมูลของผู้ใช้ Account นั้นอย่างไร

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights