Home » Tag » Gleich zi Libertia

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  Gleich zi Libertia

Average Rating

เรื่องเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการโดนแฮค เป็นเรื่องที่มีมาอยู่บ้างประปรายครับ โดยมากก็มักจะเกิดจากความไม่พอใจในหน่วยงานนั้นๆ อย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่เป็นเว็บไซต์ของกระทรวงไอซีที ล่าสุดเมื่อวานนี้ถึงคิวของกระทรวงศึกษาธิการกันบ้าง เมื่อมีคนพบว่าเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ (www.moe.go.th) ถูกมือดีเข้ามาเปลี่ยนหน้าตาของเว็บไซต์บางส่วน และโชว์รูปแบบเนอร์ของตนเอง 3 รูปด้วยกัน ซึ่งแต่ละรูปมีข้อความดังนี้ รูปที่ 1 :?"Hacked by Gleich zi Libertia... We don't need you.. Bring me democrazy !" รูปที่ 2 :?"พวกเราคือ "Libertia" เราทำในสิ่งที่เราอยากทำ เพื่อรักษาเสรีภาพของเรา คุณไม่มีสิทธิ์ในการควบคุมวัยรุ่นอยากพวกเรา เรามีชีวิต เรามีกฎของพวกเราเอง" รูปที่ 3 :?"We're Libertia We do whatever we want, before we can. Don't dominant your teenager. We have our life, We have our rules" ซึ่งดูจากใจความแล้วน่าจะเกิดจากความไม่พอใจในกระบวนการศึกษาของไทย และต้องการอิสระเสรีภาพในการดำเนินชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights