Home » Tag » blockchain

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  blockchain

Average Rating

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงิน และ เทคโนโลยีทางการเงิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรมทางการเงินด้าน FinTech โดยเปิดให้สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รวมทั้ง ผู้ให้บริการ FinTech สามารถเสนอโครงการเข้าทดสอบนวัตกรรมทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ใน Regulatory Sandbox ได้นั้น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ธปท. ได้อนุญาตผู้เสนอโครงการอีก 3 ราย เพิ่มเติมจากโครงการที่มีการนำ private blockchain มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหนังสือค้ำประกัน ของธนาคาร (Letter of Guarantee) รวมขณะนี้มีผู้เสนอโครงการ 4 รายที่เข้าร่วมการทดสอบใน Regulatory Sandbox โครงการใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าทดสอบ ประกอบด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights