Home » Tag » ตั้งวันเวลา

รวมทุกเรื่องเกี่ยวกับ  ตั้งวันเวลา

Average Rating

change-date and time-windows 10 (1)

โดยปกติ Windows 10 จะมีการตั้งค่าแสดงวันที่ เวลาบนด้านขวาของทาม์กบาร์ สามารถคลิกที่ date and time ในการที่จะดูเวลาและตารางปฏิทิน ให้ปรากฏขึ้นมาได้

บทความที่เกี่ยวข้อง


© Copyright - Notebookspec.com All Rights