Home » 4. Other News

Silver Nanowire Sensor พัฒนาอีกก้าวของเซนเซอร์ยืดหยุ่นได้

22 Jan 14 - By l

ในปัจจุบันเซนเซอร์ต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทกบั ชีวิตเรามากขึ้นที่เห็นได้ชัดที่สดุก็คงจะเป็นสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละ ที่เต็มไปด้วยเซนเซอร์มากมาย เพื่ออำนวย ความสะดวกให้แก่เราแต่มันจะเป็นอย่างไรถ้ามันมาอยู่บนตัวเราแทน ?

Dr.YongZhu แห่งมหาวิทยาลัย North?Carolina และทีมนักวิจัยของเขา ได้ทาการคิดค้นเซนเซอร์ชนิดใหม่ขึ้นมา โดยการนำเส้นโลหะเงินขนาดเล็กมาก (Silver Nanowire) มาวางลงบนแผ่นซิลิคอน แล้วทาการ ปิดทับด้วยสารประกอบที่เป็นของเหลวจากนนั้นาไปผ่านความร้อนจนได้ออกมาเป็นเซนเซอร์ที่มีความบางและยืดหยุ่น ที่สุดในโลกขึ้นมาโดยเซนเซอร์ตัวนจี้ะมีลักษณะคล้ายซิลิโคนที่มีสายไฟอยู่ข้างในสามารถยืดได้ถึง 150 เปอร์เซ็นต์โดยยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติ

เซนเซอร์นี้จะทำงานโดยจบัการเปลยี่นแปลงของประจุไฟฟ้าที่อยู่บนตัวมันซึ่งเกิดได้จากการยืดหดหรือสัมผัสตัวเซนเซอร์ ซึ่งเป็นหลักการทำงานของเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุ หรือ Capacitive Sensors ที่ในปัจจุบันได้มีการใช้อย่างแพร่หลายบนอปุกรณ์หลายชนิดโดยเฉพาะบนปากกา Stylus ที่เราใช้กับสมาร์ทโฟนอยู่ทุกวันนี้ก็มีเซนเซอร์ ประเภทนี้เป็นส่วนประกอบโดยเซนเซอร์ชนิดใหม่นี้มีความยืดหยุ่นมากกว่าแบบเดิมมากจึงน่าจะสามารถนำไป?ประยุกต์ใช้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นติดลงบนเสื้อบนอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความยืดหยุ่น หรือแม้กระทั่งบนตัวของเราเอง

โดยในตอนนี้เซนเซอร์ตัวนี้ยังอยู่ในขั้นทดสอบอยู่หวังว่าอีกไม่นานเราอาจได้เห็นเสื้อผ้าที่มีเซนเซอร์ชนิดนี้ติดอยู่ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดัดโค้งไปมาได้ออกมาให้เราใช้กัน

ที่มา: The Verge?
© Copyright - Notebookspec.com All Rights