SEARCH

คำค้นยอดนิยม :

PC CASE AERO COOL ทั้งหมด 64 รุ่น

 • ประเภท : Full Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX,E-ATX,XL-ATX
 • Material : -
 • ขนาด (Dimension) : 600(H) x 234(W) x 555(D)
 • COOLing : Front : 1 x 23cm (included)
  Top : 1 x 23cm (included)
  Rear : 1 x 12/14cm (optional)
  Side : 4 x 12/14cm (optional)
  Bottom : 1 x 12/14cm (optional)
 • ประเภท : Full Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX,E-ATX,XL-ATX
 • Material : -
 • ขนาด (Dimension) : 600(H) x 234(W) x 555(D)
 • COOLing : Front : 1 x 23cm (included)
  Top : 1 x 23cm (included)
  Rear : 1 x 12/14cm (optional)
  Side : 4 x 12/14cm (optional)
  Bottom : 1 x 12/14cm (optional)
 • ประเภท : Full Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX,E-ATX,XL-ATX
 • Material : -
 • ขนาด (Dimension) : 600(H) x 234(W) x 555(D)
 • COOLing : Front : 1 x 23cm (included)
  Top : 1 x 23cm (included)
  Rear : 1 x 12/14cm (optional)
  Side : 4 x 12/14cm (optional)
  Bottom : 1 x 12/14cm (optional)
 • ประเภท : Full Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX,E-ATX,XL-ATX
 • Material : -
 • ขนาด (Dimension) : 234mm x 600mm x 555mm
 • COOLing : Front : 1 x 23cm (included)
  Top : 1 x 23cm (included)
  Rear : 1 x 12/14cm (optional)
  Side : 4 x 12/14cm (optional)
  Bottom : 1 x 12/14cm (optional)
 • ประเภท : Full Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX,E-ATX,XL-ATX
 • Material : Steel, Plastic
 • ขนาด (Dimension) : 600(H) x 234(W) x 555(D)
 • COOLing : Front : 1 x 23cm (included)
  Top : 1 x 23cm (included)
  Rear : 1 x 12/14cm (optional)
  Side : 4 x 12/14cm (optional)
  Bottom : 1 x 12/14cm (optional)
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 176mm x 412mm x 412mm
 • COOLing : Front : 120mm x 1
  Rear : 80mm x 1
  Side : 120mm x2
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic
 • ขนาด (Dimension) : 180mm x 440mm x 420mm
 • COOLing :
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 200mm x 501mm x 475.8mm
 • COOLing : Front : 120mm x 2
  Top : 120mm x 2
  Rear : 120mm x 1
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 200mm x 501mm x 475.8mm
 • COOLing : Front : 120mm x 2
  Top : 120mm x 2
  Rear : 120mm x 1
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 200mm x 501mm x 475.8mm
 • COOLing : Front : 120mm x 2
  Top : 120mm x 2
  Rear : 120mm x 1
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 200mm x 501mm x 475.8mm
 • COOLing : Front : 120mm x 2
  Top : 120mm x 2
  Rear : 120mm x 1
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 210mm x 510mm x 491.7mm
 • COOLing : Front : 120mm x 2
  Top : 120mm x 2
  Rear : 120mm x 1
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 210mm x 500mm x 491.7mm
 • COOLing : Front : 120mm x 2
  Top : 120mm x 2
  Rear : 120mm x 1
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 218mm x 491mm x 455mm
 • COOLing : Front : 120mm x 2
  Top : 120mm x 2
  Rear : 120mm x 1
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 218mm x 491mm x 455mm
 • COOLing : Front : 120mm x 2
  Top : 120mm x 2
  Rear : 120mm x 1
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 210mm x 527mm x 485mm
 • COOLing : Front : 120mm x 2
  Top : 120mm x 2
  Rear : 120mm x 1
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 185mm x 485mm x 475mm
 • COOLing : Front : 120mm x 2
  Top : 120mm x 2
  Rear : 120mm x 1
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 236mm x 353mm x 320mm
 • COOLing : Front : 120mm x 2
  Top : 120mm x 1
  Rear : 80mm x 1
  Bottom : 120mm x 1
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 190mm x 435mm x 420mm
 • COOLing : Front : Can install 1~3 12cm fans
  Top : 2 x 12cm fans
  Rear : 120/90/80mm x1
  Bottom : 1 x 12cm fan
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 175mm x 405mm x 410mm
 • COOLing : Front : 1 x 80 / 120mm fan
  Rear : 1 x 80 / 92mm fan
  Side : 1 x 120mm fan
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 175mm x 405mm x 410mm
 • COOLing : Front : 120mm x 1
  Rear : 120/90/80mm x1
  Side : 120mm x1
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 223mm x 533mm x 527mm
 • COOLing : Front : 120mm x 2
  Top : 120/140mm x2
  Rear : 120/140mm x 1
  Side : 120/140mm x2
  Bottom : 120/140mm x 1
 • ประเภท : Full Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX,E-ATX,XL-ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 234mm x 555mm x 600mm
 • COOLing : Front : 1 x 23cm
  Top : 1 x 14cm
  Rear : 1 x 14cm
  Side : 4 x 12/14cm/ 1 x 18/20cm
  Bottom : 1 x 23cm
 • ประเภท : Mini Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 170mm x 355mm x 335mm
 • COOLing : Front : 120mm x 1
  Rear : 1 x 80mm
  Side : 120mm x1
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 175mm x 405mm x 410mm
 • COOLing : Front : 1 x 80 / 120mm fan
  Rear : 1 x 80 / 92mm fan
  Side : 1 x 120mm fan
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 176mm x 412mm x 412mm
 • COOLing : Front : 120mm x 1
  Rear : 80mm x 1
  Side : 120mm x2
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 176mm x 412mm x 412mm
 • COOLing : Front : 120mm x 1
  Rear : 80mm x 1
  Side : 120mm x2
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 176mm x 412mm x 412mm
 • COOLing : Front : 120mm x 1
  Rear : 80mm x 1
  Side : 120mm x2
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 175mm x 405mm x 410mm
 • COOLing : Front : 1 x 80/120mm
  Rear : 1 x 80/90mm
  Side : 1 x 120mm
 • ประเภท : Mid Tower
 • รองรับเมนบอร์ด : Mini-ITX,Micro-ATX,ATX
 • Material : Plastic, Steel
 • ขนาด (Dimension) : 175mm x 405mm x 410mm
 • COOLing : Front : 1 x 80 / 120mm fan
  Rear : 1 x 80 / 92mm fan
  Side : 1 x 120mm fan
PAGE
1
2
3
บทความที่เกี่ยวข้อง : PC CASE AERO COOL
PC Buyer's Guide - แนะนำ PC Case 6 แบบน่
ช่วงนี้ผู้ใช้พีซีดูจะมีความหลากหลายในการใช้งานมากขึ้น เพราะถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ตั้งแต่เทคโนโลยี การออกแบบและความหลากหลายของรูปลักษณ์ ที่ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น ซีพียูที่กินไฟน้อย
January 31,2018
0
[Review] ASUS GeForce GT 1030 OC 2GB กา
แม้จะเป็นซีรีส์การ์ดจอที่ไม่ได้แรงหรือเป็นที่นิยมมากนัก ด้วยประสิทธิภาพที่ไม่สูงมาก ระดับเริ่มต้นสำหรับการใช้งานทั่วไป เล่นเกมออนไลน์ต่างๆ เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานทั่วไปในงบประมาณไม่สูงมาก อัพเกรดขึ้นมาจากการ์ดจอออนบอร์ด ทำให้มีผู้ใช้หลายๆ ท่าน
October 14,2017
0
[PC Guide] จัด 5 สเปกคอม ประกอบพีซีสุดคุ
เชื่อว่าหลาย ๆ คนกำลังสนใจที่จะเล่น PUBG หรือเกม PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมแพร่หลายกันไปทั่วโลก ณ เวลานี้ แต่คอมที่เพื่อน ๆ ใช้อยู่นั่นเล่นเกมนี้ได้ไม่ลื่นพอ เพราะว่า PUBG เป็นเกมที่กินทรัพยากรณ์เครื่องสูงมาก
September 24,2017
2
[Acer Day 2017] จัดโปรโมชั่นเด็ด กิจกรรม
เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ เริ่มแคมเปญ “Acer Day” นิยามใหม่ของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคด้วยกิจกรรมยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในวันที่ 3 สิงหาคม พร้อมกันทั้ง 14 ประเทศ
July 27,2017
0
[Computex 2017] ไหนๆ ส่องหน่อยแบรนด์ Gam
แน่นอนว่างาน Computex เป็นงานที่แต่ละบริษัท ก็ต่างนำตัว Product ใหม่ๆ มาแนะนำกัน โดยใน Product ที่เกี่ยวกับ Gaming ก็มีไม่ใช่น้อยทั้ง Gaming Chair รวมไปถึง Gaming Gear แบบแปลกๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็นในประเทศไทย
June 4,2017
0
[Acer] ประกาศเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของงาน
งาน eSports นั้นถือได้ว่าเติบโตขึ้นทุกวันครับ โตจนกระทั่งบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังอย่าง Red Bull ได้จัดงานเป็นของตัวเองอย่าง Red Bull Kumite แน่นอนครับว่าเมื่อเป็นงาน eSports ระดับโลกอย่างนี้ คู่ค้าก็ต้องเป็นรายสำคัญๆ
May 31,2017
0
[Buyer's Guide] 5 สเปค PC (2017) สุดคุ้ม
วันนี้NotebookSPEC เราจะพาไปอัพเดทสเปคใหม่ๆ คุ้มๆ เน้นเล่นเกมส์สุดลื่น กันสำหรับช่วงกลางปีที่ผ่านมามีหลายๆ Product เปิดตัวกันไปเยอะมากๆ ร้อนแรงสุดๆ ก็คงจะเป็น CPU อย่าง AMD Ryzen ที่เรียกกระแส Red Team กลับมาอีกครั้ง
May 5,2017
12
[Buyer's Guide] จัดสเปคคอมในงาน Commart
สำหรับหลายท่านที่กำลังสับสนในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ว่าควรจะจัดประมาณไหนดี วันนี้เราทำการจัดมาให้แล้ว ในงบยอดฮิตตั้งแต่ 10,000.- ไปจนถึง 40,000.- ไปเริ่มดูกันเลยครับ
March 15,2017
0