Home » 4. Other News

Quantenna เตรียมส่งชิปเซ็ท Wi-Fi ที่รองรับความเร็ว 10 Gigabit ลงตลาด 2015 นี้

17 Apr 14 - By l

ในปัจจุบันนี้?Wi-Fi ac Router นั้นสามารถที่จะรับข้อมูล 3 ข้อมูลได้ในเวลาเดียวกันผ่านทาง?3?3 MIMO chipset และด้วย?Asus RT-AC87U router ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็ววันนี้ได้เลือกใช้งาน Quantenna?s QSR1000 4?4 MIMO chipset เพื่อส่งผ่านข้อมูลที่ความเร็วมากถึง 1.7 Gbps ทาง?Quantenna ได้กล่าวว่า?10 gigabit Wi-Fi ที่ได้ระบุไว้นั้นจะใช้?8?8 MIMO streams และด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยี?MU-MIMO ซึ่งจะช่วยให้สามารถส่งสัญญาณออกไปยังหลายๆ เครื่องได้ในเวลาเดียวกัน

10-gigabit-Wi-Fi-chipset-600

เพื่อที่จะให้สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นไปได้นั้น Quantenna จะต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า?channel bonding เพื่อที่จะทำให้การส่งข้อมูลบนเคลื่อนความถี่ 5 GHZ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่เทคโนโลยี?MIMO ได้มีการนำมาใช้งานก่อนหน้านี้แล้วใน Samsung Galaxy S5?Quantenna ได้ประกาศเพิ่มเติมว่าชิปเซ็ท?10-gigabit จะไม่สามามรถใช้งานได้หากอยู่บนการใช้งานที่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ โดย?10-gigabit นั้นน่าจะไปอยู่บนอุปกรณ์ประเภท?routers, PCIe cards, bridges, notebook และ desktop สำหรับการวางตลาดนั้นจะอยู่ในปี 2015 กันเลยครับ

ที่มา : vr-zone
© Copyright - Notebookspec.com All Rights