Home » 1.Acer Promotion News

Acer – คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งที่สุด

5 Oct 18 - By l

เอเซอร์ตอกย้ำภาพผู้นำนวัตกรรมไอที

คว้ารางวัล ‘The Most Powerful Brand 2018’ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 

จากการวิจัยจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งที่สุด

โดยภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Acer คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018” แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดใน กลุ่มคอมพิวเตอร์ รางวัล The Most Powerful Brands of Thailand เป็นรางวัลเกิดจากการจัดทำโครงการวิจัยโดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

โดยวัดผลสำรวจจากผู้บริโภคทั่วประเทศรวม 12,400 ตัวอย่างทั่วประเทศ การวิจัยนี้มุ่งเน้นให้เห็นถึงการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและทรงพลังด้วยการนำปัจจัยที่เป็นกุญแจของการสร้างแบรนด์ 3 ด้านหลักได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า ขีดความสามารถขององค์กร และการสร้างคุณค่าร่วม การรับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2018”

ในครั้งนี้เอเซอร์ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่ 4 โดยมีนายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนายการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล จาก ศาตราจารย์ ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ณ อาหารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
© Copyright - Notebookspec.com All Rights