Home » Adver

HP Print and Scan Doctor ตรวจสอบประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการพิมพ์บน HP Printer

11 Jun 15 - By l

HP Print and Scan Doctor เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ และเพื่อแก้ไขปัญหาการสแกน ในกรณีที่หากลองใช้ HP Print and Scan Doctor แล้วและมีสัญลักษณ์ X () สีแดงปรากฏขึ้น ติดกับ Windows Image Acquisition (WIA) สามารถทำตามขั้นตอนนี้ในการแก้ไขปัญหาได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่

HP Print and Scan Doctor-1

โดยที่ Print and Scan Doctor จำทำหน้าที่วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการพิมพ์ สแกน และปัญหาการเชื่อมต่อ รวมถึงการตรวจสอบสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:

 • Connectivity:
  -USB: สำหรับการตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพรินเตอร์ของ HP ว่าทำงานได้ถูกต้อง
  -Network: ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อบนเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทำงานได้ถูกต้อง

HP Print and Scan Doctor-2

 • Device Status Test: สำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาดของพรินเตอร์ เช่น กระดาษหมด กระดาษติดและปัญหาที่เกิดจากการป้อนกระดาษ จากนั้นจะให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
 • Driver Check: สำหรับการตรวจสอบไดร์เวอร์ที่ขาดหายหรือเสียหาย
 • Device Manager: สำหรับการตรวจสอบปัญหาใน Device Manager ที่อาจส่งผลต่อการพิมพ์
 • Device Online: สำหรับการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ถูกหยุดการทำงานชั่วคราวหรือถูกตั้งค่าเป็นออฟไลน์หรือไม่ จากนั้นกำหนดสถานะกลับเป็นออนไลน์ตามความเหมาะสม

HP Print and Scan Doctor-4

 • Print Queue: สำหรับการตรวจสอบและล้างงานพิมพ์ที่รอดำเนินการอยู่ในลำดับการพิมพ์ (บันทึกงานพิมพ์ที่รอการพิมพ์)
 • Port Match: สำหรับการตรวจสอบค่าพอร์ตสำหรับผลิตภัณฑ์ของ HP
 • Device Conflicts: สำหรับการตรวจสอบข้อขัดแย้งกับไดร์เวอร์อื่น ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ของผู้ผลิตรายอื่น
 • Ink Issues: สำหรับการตรวจสอบตลับหมึกและระดับหมึกว่ามีปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์หรือไม่
 • Print Settings: สำหรับการตรวจสอบและปรับค่าคุณภาพการพิมพ์

HP Print and Scan Doctor-5

 • Test Print: สำหรับการพิมพ์ทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการพิมพ์ รวมทั้งจัดหาตัวเลือกในการทำความสะอาดและจัดเรียงหัวพิมพ์ตามความเหมาะสม
 • Scan Tests: สำหรับการตรวจสอบกลไกการสแกน ไดร์เวอร์และรายการรีจิสตรี้

หรือคลิกเลือกที่เมนู เครื่องพิมพ์ (Printer) เพื่อดูคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การทำความสะอาดหัวพิมพ์ การปรับแนวของหัวพิมพ์ การตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์ และการเรียกดูข้อมูลขั้นสูงของเครื่องพิมพ์ในเครื่องพิมพ์บางรุ่น© Copyright - Notebookspec.com All Rights