Home » 6. Mac Corner

How to : ตั้งค่าเตือน Notification ข้อความบน iMessage และการบล็อคหมายเลขที่ไม่ต้องการรับข้อความ

26 Apr 14 - By l

แม้ปกติระบบของ iOS นั้นจะมีรูปแบบการเตือนหรือ Notification ตามปกติอยู่แล้ว แต่ผู้ใช้ iMessage ยังกำหนดได้ว่าต้องการให้มีรูปแบบการเตือนอย่างไรหรือการแสดงข้อความแบบไหน ซึ่งระบบมีความยืดหยุ่นมากพอสมควร ทำให้ไม่ต้องมีเสียเวลาในการกดปิดหรือพลาดการติดต่อในบางครั้ง

ipad-notification-0

ซึ่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนนั้น มีให้เลือกตั้งแต่ แสดงตัวเลขบนไอคอน จำนวนการแสดงข้อความล่าสุด จำนวนครั้งในการแจ้งเตือน รวมถึงการเปิด-ปิดการแจ้งเตือนอีกด้วย

ipad-notification-1

1
ขั้นแรกในการตั้งค่า Notification สำหรับการเตือนข้อความ iMessage นั้น ให้เข้าไปที่หน้า Home แล้วเลือก Settings
?

ipad-notification-2

2
เลือก Notification Center แล้วเลือก Message ในหน้านี้จะมีรายละเอียดในการตั้งค่าหัวข้อต่างๆ
?

ipad-notification-3

3
ในส่วนของ Alert Style เป็นการเลือกแสดงการแจ้งเตือน ด้านบน ตรงกลางหรือหน้าจอ
-Badge App Icon : แสดงตัวเลขจำนวนข้อความใหม่บนไอคอน
-Show in Notification Center : เปิด-ปิดการแจ้งเตือนใน Notification Center, Include : แสดงข้อความล่าสุดจำนวนกี่ข้อความ
-Show in Lockscreen : เปิด-ปิดการแจ้งเตือนในหน้า Lock
?

ipad-notification-4

4
Repeat Alert : ตั้งจำนวนในการแจ้งเตือนซ้ำ
-Show Alert from Everyone : แจ้งเตือนข้อความใหม่จากทุกคน
-Show Alert from My Contact : แจ้งเตือนข้อความใหม่จากคนที่มีรายชื่อใน Contact
?

ipad-notification-5

5
นอกจากนี้ใน iMessage ยังให้เราเลือกบล็อคหมายเลขที่ไม่ต้องการรับข้อความได้อีกด้วย โดยการเปิดข้อความจากผู้ส่งที่ต้องการบล็อค แล้วแตะที่เครื่องหมาย i ที่อยู่ด้านบนขวา
?

ipad-notification-6

6
จากนั้นแตะเลือกที่ Blcok this Caller ก็สามารถบล็อคไม่รับข้อความจากรายชื่อหรือเลขหมายที่ไม่พึงประสงค์ได้แล้ว


© Copyright - Notebookspec.com All Rights