Home » Gaming Notebook

Facebook กับความก้าวราวทางสังคมและการหลงตัวเอง (Narcissiam)

22 Sep 11 - By l

นักจิตวิทยาพบว่า มีความเชื่อมโยงกันระหว่าง Facebook กับปัญหาการหลงตัวเองและการก้าวร้าวทางสังคม

PD*17087469

โดยพบว่าจำนวนของเพื่อนใน Facebook ที่เพื่มขึ้นส่งผลโดยตรงกับการเพื่มอาการ Narcissism หรือ?บุคลิกภาพของการหลงตัวเอง? โดยส่วนใหญ่คนที่มีอาการนี้จะเป็นคนที่ชอบ Tag และ Feed ตัวเองบ่อยๆ ซึ่งนั้นน่าจะเป็นการยืนยันว่าในสภาวะสังคมสมัยนี้ เด็กและวัยรุ่นถูกครอบงำโดยการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองและมิตราภาพสั้นๆใน internet โดยศึกษาผมจากตัวอย่าง คนจำนวน 294 คน มีอายุระหว่าง 18-65 ปี

Carol Craig ผู้บริหารระดับสูงของ Centre for Confidence and Well-being กล่าวว่า ?Facebook สบับสนุนให้เกิดความผิดปกติมากขึ้นในสังคม โดยที่ ตัววัยรุ่นจะให้ความสำคัญกับตนเองมากจนไม่สนใจคนอื่น และ สร้างภาพลักษณ์ของตนเองต่อสังคมในแบบที่ต้องการ ถ้าเราพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายคือ วัยรุ่น จะเห็นแก่ตัวมากขึ้นไม่สนใจคนอื่นรวมถึง ใส่หน้ากากเข้าหากันในสังคม Internet ในยุคนี้

แปลและเรียบเรียงโดย : Selius
© Copyright - Notebookspec.com All Rights