Home » 1. Notebook News

[Check] ซ่อมแซมไฟล์ระบบด้วย System File Checker

28 May 10 - By l

System File Checker ?เป็นฟีเจอร์ซ่อมไฟล์ของ Windows 7 ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสแกนไฟล์ระบบทั้งหมดเพื่อตรวจสอบรุ่นของไฟล์เหล่านั้นได้ หาก System File Checker พบว่าไฟล์ต่างๆ เหล่านั้นถูกแทนที่ด้วยรุ่นที่ไม่ถูกต้อง ก็จะดึงเอารุ่นที่ถูกต้องของไฟล์ออกจากโฟลเดอร์แคชของ Windows 7 หรือจากไฟล์ติดตั้ง Windows 7 แล้วแทนที่ไฟล์ต่างๆ ที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ System File Checker ยังตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลซ่อมไฟล์ในโฟลเดอร์แคชด้วย

ถ้าต้องการใช้คุณต้องเป็น Administrators หรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อใช้ System File Checker ?ในการซ่อมแซมไฟล์ แต่ที่สำคัญคือ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามี System File Checker ใน Windows 7 หรือรู้แต่ไม่สามารถเรียกมาใช้งานได้เพราะคำสั่งจะอยู่ในรูปแบบ Command line

เราไปลองดูกันว่า วิธีเรียกใช้คำสั่งเรียก System File Checker มาใช้งาน มีขั้นตอนอย่างไร

1. พิมพ์ cmd ลงในช่อง Search ของ Start Menu แล้วกดคีย์ Ctrl + Shift + Enter เพื่อเปิด Command Line ด้วยสิทธิของ Administrator

2. พิมพ์ sfc /scannow ที่ Command Line แล้วกดคีย์ Enter

sfc_01

3. รอให้ระบบซ่อมไฟล์ทำการสแกนไฟล์ระบบทั้งหมด เมื่อสแกนครบ 100 % และทำการซ่อมแซมไฟล์ที่ผิดพลาด ระบบจะสร้าง Log file ในชื่อ CBS.log เก็บไว้ที่ C:\Windows\Logs\CBS\ ซึ่งสามารถใช้ Notepad เปิดอ่านได้ พร้อมทั้งแนะนำให้รีสตาร์ทเครื่องเพื่อให้การซ่อมแซมไฟล์เป็นผล

sfc_02
© Copyright - Notebookspec.com All Rights