Home » 4. Other News

Acer ได้รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ?THE MOST POWERFUL BRAND OF THAILAND 2014?

21 Nov 14 - By l

เอเซอร์ ประกาศความสำเร็จอีกครั้ง ด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

?THE MOST POWERFUL BRAND OF THAILAND 2014?

แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

IMG_4609 - Re
เมื่อเร็วๆ นี้ นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด (ขวา) เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล ?The Most Powerful Brands of Thailand 2014 แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล? จากศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซ้าย) ในงานประกาศผลการวิจัย ?The Most Powerful Brand of Thailand 2014? ณ ห้องประชุม อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย20-11-2014 logo most power brand 2014 res CRE cs5-01รางวัล The Most Powerful Brand of Thailand 2014 ที่เอเซอร์ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นี้ เกิดจากการจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง ?การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณค่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์? เป็นการสำรวจถึงแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และทรงพลังที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2014 โดยมีการศึกษาอย่างมีระบบและเป็นทางการ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคชาวไทย อายุระหว่าง 18-60 ปี ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ในกลุ่ม 32 ผลิตภัณฑ์ จำนวน 12,000 ตัวอย่าง ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม ? เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 และมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์อันดับหนึ่งในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ โดยการสำรวจดังกล่าวได้วัดพลังของ แบรนด์จาก 4 ด้าน ได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบที่มากกว่า (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์จริง (Usage) และภาพลักษณ์ในมุมมองผู้บริโภคต่อแบรนด์ (Image)© Copyright - Notebookspec.com All Rights