Home » 4. Other News

[Technology] รัฐ ประกาศคุมการนำเข้าเครื่องพิมพ์ 3D หวั่นนำมาใช้ไม่เหมาะสม เช่นทำอาวุธปืน

9 Jun 16 - By l

สำนักข่าวมิติชนได้รายงานเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฎิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จริงในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดยตามประกาศดังกล่าว ให้ผู้นำเข้าเครื่องพิมพ์ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเครื่องพิมพ์ และให้แจ้งเป้าหมายให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ หรือผู้แทนรับทราบก่อนการนำเข้า และจะต้องนำใบแจ้งอนุญาตดังกล่าวไปแสดงยังกรมศุลกากร นอกจากนี้ยังต้องรายละเอียดการนำเข้า การครอบครอง การจำหน่ายจ่ายโอน การให้เช่า ต่ออธิบดีฯหรือผู้แทนอีกด้วย

 

22-5

 

ออกกฏหมายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 59 คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้ อนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer) เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตาม “มาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร” กระทรวงพาณิชย์ให้เหตุผลในการเสนอร่างประกาศดังกล่าวว่า เพราะเครื่องพิมพ์สามมิติสามารถนำไปใช้ได้ทั้งทางบวกและทางลบ โดยในทางบวกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ วิศวกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในทางลบมีผู้นำไปผลิตวัตถุที่ผิดกฎหมายและวัตถุอันตราย เช่น อาวุธปืน ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยก่อนหน้านี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติ (29 ก.ค. 57) มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาเพิ่มเติมถึงความจำเป็นเหมาะสมในการออกประกาศควบคุมการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อป้องกันการนำมาใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ กำหนดคำนิยามของ “เครื่องพิมพ์สามมิติ” และกำหนดให้เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

  • 1. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติไว้กับกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย
  • 2. จดแจ้งการนำเข้าก่อนวันที่นำเข้าก่อนวันที่นำเข้าเครื่องพิมพ์สามมิติไว้กับกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย และนำแบบรับจดแจ้งไปแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้ามาในราชอาณาจักร
  • 3. รายงานการนำเข้า การครอบครอง และการจำหน่ายจ่ายโอนเครื่องพิมพ์สามมิติต่อกรมการค้าต่างประเทศ

เพื่อนๆ มีความเห็นกับข่าวนี้อย่างไรก็บ้างคิดว่า เครื่อง Print 3 มิติควรจะมีมาตรการแบบนี้มาร้องรับหรือไม่ รวมถึงเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่อย่างไรมาแชร์กันได้เลย

ที่มา : Matichon© Copyright - Notebookspec.com All Rights