Home » Tips & Tricks

เปลี่ยนมาใช้ Notepad2 แทน Notepad ของเก่าดีกว่า

20 Sep 10 - By l

Notepad เป็นโปรแกรม Text Editor พื้นฐานตัวหนึ่งของไมโครซอฟต์ที่มีติดมากับ Windows ตั้งแต่ Windows รุ่นแรกๆ จนมาปัจจุบัน แต่ไม่มีการพัฒนาน้อยมาก เริ่มแรกอย่างไร ปัจจุบันเป็น Windows 7 แล้ว Notepad ก็ยังเหมื่อนเดิม ทั้งๆ ที่ Windows มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นตลอด จนบางท่านใช้ Windows ใหม่ๆ จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามี่โปรแกรมตัวนี้อยู่ใน Windows

วันนี้จะแนะนำโปรแกรม Text Editor ที่เป็นฟรีแวร์รูปร่างหน้าตาก็เหมื่อนกับ Notepad เพราะผู้ผลิตต้องการคงรูปแบบของไมโครซอฟต์ไว้ แต่ได้เพิ่มคุณสมบัติที่ดีเข้าไป โปรแกรมตัวนี้ใช้ชื่อว่า Notepad2 ฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้าไปเรียกว่า Notepad เดิมไม่มีทางสู่ได้ ก็ได้แก่ การทำงานที่รวดเร็ว สามารถแก้ไข code html มี sysntex highlighting ในระหว่างที่เขียน code html พร้อมทั้งยังรองรับการทำงานหลายภาษา สามารถตั้งค่าเป็น Line number หรือ Wordwrap ได้ดีกว่า Notepad เดิม นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานกับไฟล์สกุลต่างๆ อีกมากมาย คุณสมบัติโดยรวมก็มีดังนี้

– Syntax highlighting: HTML, XML, PHP, ASP (JS, VBS), CSS,JavaScript, VBScript, C/C++, C#, Resource Script, Makefiles, Java,

Visual Basic, Pascal, Assembly, SQL, Perl, Python, Configuration Files, Apache Config Files, PowerShell, Batch Files, Diff Files

– Drag & drop text editing inside and outside Notepad2

– Basic regular expression search and replace

– Useful word, line and block editing shortcuts

– Rectangular selection (Alt+Mouse)

– Brace matching, auto indent, long line marker, zoom functions

– Support for Unicode, UTF-8, Unix and Mac text files

– Open shell links

– Mostly adjustable

notepad2_01

Notepad2 เมื่อคุณดาวน์โหลดมาแล้วเพียงแค่ขยายไฟล์ออกมาก็ใช้ได้ไม่ต้องติดตั้ง แต่ในที่นี่ จะมาแนะการทำให้ Notepad2 เป็น Notepad ที่เป็นของ? Windows 7 เลย กล่าวคือเอาทับแทนที่ Notepad เดิม แต่ใน Windows 7 นั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็อปปี้ทับไฟล์ Notepad เดิมได้ เพราะ Windows 7 มีระบบป้องกันอยู่ ต้องมีการโอนสิทธิการใช้ไฟล์ เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากสำหรับคุณ ๆทั้งหลาย ให้ใช้วิธีการตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

1.เมื่อได้ไฟล์มาให้คุณขยายไฟล์เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ชั่วคราว

2.สร้าง Batch file ขึ้นมาหนึ่งไฟล์ ตั้งชื่อเป็น? InstallNotepad2.bat เก็บไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกันกับที่เก็บไฟล์ Notepad 2 ตามข้อ 1 โดยรายละเอียดของ Batch file ก็ตามข้างล่างนี้


@echo off

TITLE Notepad2 Install Script for Complete Windows 7 Notepad Replacement

echo.

echo Notepad2 Install Script for Complete Windows 7 Notepad Replacement

echo

echo.

echo www.notebookspec.com

echo.

echo.

echo.

echo.echo Confirm to apply? (Press Ctrl-C and answer Y to terminate)

pause

echo.

echo.

takeown /f %Systemroot%\notepad.exe

takeown /f %Systemroot%\System32\notepad.exe

icacls %Systemroot%\notepad.exe /grant “%username%”:f

icacls %Systemroot%\System32\notepad.exe /grant “%username%”:f

IF EXIST %SYSTEMROOT%\SysWOW64 (bcdedit.exe -set loadoptions “DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS”)

copy %Systemroot%\notepad.exe %Systemroot%\notepad.original.exe

copy %Systemroot%\System32\notepad.exe %Systemroot%\System32\notepad.original.exe

echo.

echo Original notepad.exe has been renamed to “notepad.original.exe” in its original folder.

echo.

copy notepad2.exe %Systemroot%\notepad.exe /y

copy notepad2.exe %systemroot%\System32\notepad.exe /y

echo.

echo Notepad2 installation is completed.

echo If no error occurred, Notepad2 will now replace all Notepad functions.

echo.

pause

3. ดับเบิลคลิกที่ Batch file ที่สร้างมา ตอบคำถามตามขั้นตอนของ Batch file เท่านี้ก็เสร็จ คุณก็จะได้ Notepad ใหม่ใน Windows 7 ในหน้าตาที่ไม่เปลี่ยนมาก แต่คุณสมบัติความสามรถเพิ่มขึ้นกว่าเก่ามากนัก

การปรับแต่งเบื้องต้น

การปรับแต่งให้อ่านภาษาไทย

เราเป็นคนไทยถ้าโปรแกรมใดๆ ไม่สามารถอ่านไทยได้ก็เป็นส่งที่เราไม่ชอบเพราะทำงานไม่สะดวก ในการปรับให้อ่านภาษาไทยได้ก็ตามนี้

เปิด Notepad2 ขึ้นมาไปที่เมนู View > Default Font? ทำการเลือก Font ที่เป็นภาษาไทยในที่นี่ผมเลือก Tahoma เมื่อเลือกแล้วก็คลิก OK

notepad2_02

การตั้ง Wordwrap และ Line Numbers

Wordwrap จะมีข้อดีตรงที่หากข้อความนั้น ๆ ยาวมาก ๆ เกินหน้าต่างที่เปิดใช้งานอยู่ขณะนั้น ก็จะมีการตัดทำให้ขึ้นบรรทัดใหม่เองอัตโนมัติ ซึ่งใน Notpad2 สามารถทำได้

Line Number ก็เป็นตัวช่วยที่ดีในการจดจำบรรทัดของการเขียนข้อมูลว่าอยู่บรรทัดไหน และทำให้ทราบว่าได้เขียนข้อมูลไปมากน้อยแค่ไหน
ไปที่เมนู ?View > แล้วคลิกที่คำสั่ง ?Wordwrap และ Line Numbers จะมีเครื่องหมายถูกที่หน้าคำสั่ง

notepad2_03

ดาวน์โหลด

Notepad2

http://www.flos-freeware.ch/notepad2.html
© Copyright - Notebookspec.com All Rights