Home » 4. Other News

เด็กไทยกว่า 2.5 ล้านคน ติดเกมขั้นรุนแรง ชี้ต้องมีหน่วยงานเร่งเข้ามาแก้ไขด่วน

2 Oct 13 - By l

ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆ อีกเรื่องหนึ่งในประเทศไทย ที่ตอนนี้สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้รายงานว่ามีเด็กกว่า 2.5 ล้านคน?จากจำนวนทั้งหมด 18 ล้านคน จัดเป็นสถานการณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากในปี 2550 ซึ่งอยู่ที่ 13.3% เพิ่มขึ้นมาเป็น 14.4% ในปี 2555

ซึ่งปัจจุบัน?กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงศึกษาธิการ ได้พยายามเข้าไปแก้ปัญหาในเชิงรุกด้วยการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปให้ความรู้ถึงในโรงเรียน พร้อมใช้มาตรการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไม่ปล่อยให้ปัญหาบานปลายถึงขั้นเด็กติดเกมอย่างหนัก ซึ่งทำให้การบำบัดรักษาทำได้ยากมากขึ้น นอกจากนั้น จะต้องเร่งรัดในการพัฒนาเครือข่ายของผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง พร้อมจับมือกับกระทรวงวัฒนธรรมในการกระจายความรู้ไปยัง 4 ภูมิภาค ร่วมกับแกนนำชุมชน

รวมไปถึงส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ต้องเข้ามามีบทบาทควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต หรือการเล่นเกมของเด็กที่เหมาะสม?รวมทั้งหาสถานที่ให้เด็กใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์

ขณะเดียวกันทางกรมสุขภาพจิตต้องวางวิสัยทัศน์ในอีก 10 ปีข้างหน้าว่าจะแก้ปัญหาเด็กติดไอทีอย่างไร ต้องระดมทั้งความรู้และเครื่องมือที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับโรงเรียน เด็ก ครอบครัว และชุมชน เพื่อป้องกันและลดจำนวนของเด็กที่ติดเกมต่อไป

ที่มา 😕manager
© Copyright - Notebookspec.com All Rights