Home » Tip & Trick

เช็คว่าใครมาแอบใช้ Gmail ของเราหรือเปล่า

23 May 14 - By l

เป็นเรื่องที่น่ากังวลทีเดียวสำหรับความเป็นส่วนตัวในการใช้อีเมล์ โดยเฉพาะใครที่มีการทำธุรกรรมออนไลน์หรือเมล์มีความสำคัญมากๆ นั้น ก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นอาจจะต้องคอยตรวจเช็คว่าอีเมล์ของเรานั้น มีการถูกลักลอบใช้จากบุคคลภายนอกหรือไม่ โดยหากเป็น Gmail ก็จะมีช่องทางในการตรวจสอบที่ง่ายและชัดเจนเลยทีเดียว

Chrome Check-1

1
ในกรณีที่ต้องการตรวจเช็คประวัติการเข้าใช้สามารถดูได้โดยให้ Log-in เข้าสู่ระบบเสียก่อน
?

Chrome Check-2

2
จากนั้นสกอลล์เมาส์ลงมาด้านล่าง แล้วให้สังเกตไปที่รายการบริเวณด้านล่างขวาของหน้าจอ ซึ่งจะระบุว่า Last account activity
?

Chrome Check-3

3
ให้คลิกไปที่ Details
?

Chrome Check-4

4
เมื่อคลิกเลือกที่ Detail ก็จะมีหน้าต่าง Activity on this account ปรากฏขึ้น ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ ในการเข้าใช้ปรากฏขึ้นให้เห็นย้อนหลัง
?

Chrome Check-5

5
โดยข้อมูลที่ปรากฏในตารางนั้น จะแสดงในส่วนของรายละเอียด ระยะเวลาและสถานที่
?

Access Type : เป็นส่วนของการใช้บราว์เซอร์ในการเข้าถึง สามารถคลิก Show Detail ดูได้
Location (IP Address) : แสดงพื้นที่ตำแหน่งที่เข้าถึงและบอก IP Address
Date/Time : บอกระยะเวลา วันที่ที่มีการเข้าใช้

วิธีการสังเกตหากเรามีรูปแบบการใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วก็น่าจะพอจำหรือสังเกตได้ โดยเรื่องระยะเวลาจะค่อนข้างบอกได้ชัดเจน รวมถึงหากไม่แน่ใจในเรื่องของ IP Address ก็ให้เลื่อนลงไปดูในส่วนของ This computer is using IP address 171.100.48.240. (Thailand) ได้อีกด้วย© Copyright - Notebookspec.com All Rights