Home » 4. Other News

อย่าโทษเกม!!! ผลวิจัยบอก เด็กเล่นเกมวันละ 1 ช.ม. ช่วยให้มีพัฒนาการทางสัมคมดีขึ้น

5 Aug 14 - By l

พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนคงกังวลใจมาก เมื่อเห็นลูกๆของตนเองนั้น นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตเล่นเกมส์เป็นเวลานาน แต่ผลวิจัยล่าสุดระบุว่าเด็กที่เล่นเกมส์วันละ 1 ชั่วโมงจะมีพัฒนาการที่ดี

 

13-07-42-1377307114

 

ผลวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ซึ่งถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสารกุมารเวชศาสตร์ของอังกฤษ หลังการเก็บข้อมูลประชากรตัวอย่าง 5,000 คน ซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปีทั่วประเทศ พบว่า เด็กที่เล่นวิดีโอเกมส์หรือเกมส์กดวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมงจะมีพัฒนาการทางด้านสังคมและสุขภาพจิตที่ดีกว่าเด็กที่เล่นเกมส์กดมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน

จากข้อมูลข้างต้น ร้อยละ 75 ของเด็กทั่วอังกฤษเล่นเกมส์เป็นประจำทุกวัน แต่เมื่อถามเด็กๆเหล่านั้นว่า ในแต่ละวันเล่นเป็นเวลานานเท่าไร เล่นวิดีโอเกมส์หรือว่าเกมส์คอมพิวเตอร์ และรู้สึกอย่างไร ผู้วิจัยพบว่า เด็กส่วนใหญ่เล่นวิดีโอเกมส์วันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง และมีความรู้สึกว่า การใช้เวลาเล่นเกมส์เพียงแค่นี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิต อีกทั้ง แสดงให้เห็นว่า พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นในระดับดีมาก อย่างไรก็ตาม วิจัยชิ้นนี้พบว่า เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์หรือสมาธิสั้นจากการเล่นเกมส์มีจำนวนน้อยมาก โดยท้ายที่สุดแล้ว เด็กที่ใช้เวลาเล่นเกมส์มากกว่า 3 ชั่วโมงมีพัฒนาการทางสังคมตํ่า แต่ไม่ถึงกลับเลวร้าย

ดร.แอนดริว ชิเบียลสกี นักจิตวิทยา ผู้ทำวิจัยชุดนี้ กล่าวว่า วิจัยชุดนี้ศึกษาทั้งด้านดีและด้านเสียของการเล่นเกมส์ ควบคู่กันไป แต่ผลปรากฏชัดเจนว่า เกมส์ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กได้ดี หากเล่นในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง แต่โดยปกติแล้ว วิดีโอเกมส์ส่วนใหญ่จะมีคำเตือนในการจำกัดระยะเวลาการเล่นชัดเจนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ เน้นการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหลัก แต่ปัจจัยตัวอื่นๆ เช่น ครอบครัวก็มีบทบาทไม่น้อย ต่อวิถีการเล่นเกมส์ของเด็กๆเหล่านั้นด้วย

 

ที่มา : Voice TV
© Copyright - Notebookspec.com All Rights