Home » Gaming Notebook

หรือว่าหมดยุค ร้านขายเกม?? “GAME” ประกาศปรับปรุงหนี้บริษัท

27 Sep 11 - By l

GAME?บริษัทขายเกมกล่อง เปิดกิจการในประเทศ อังกฤษ, ยุโรป และ ออสเตรเลีย ประกาศปรับปรุงหนี้ของบรัษัทแล้ว โดยหาผู้บริหารแทนชั่วคราวเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของบริษัทต่อไป ก่อนหน้านี้ทางบริษัทก็ไม่สามารถตกลงสัญญากับทาง Capcom และ EA ได้ทำให้ Stock สินค้าเกมใหม่ๆต้องชะงักลงไป

โดยทางบอร์ดบริหาร GAME Group plc, กล่าวว่า “หลังจากการประชุมบอร์ดบริหารและคณะผู้ถือหุ้น ทางเรายังไม่ได้ข้อสรูปที่ลงตัวทางด้านธุรกิจ ในเวลาที่กำหนด ทางเราจึงขอประกาศว่าทาง GAME จะปรับปรุงหนี้สินของบริษัท โดยมีผู้ดำเนินการระยะสั้นมาบริหารแทน เพื่อที่บริษัทยังคงดำเินินการธุรกิจต่อไปได้”

หรือว่าหมดยุคสะแล้วสำหรับร้านขายเกมกล่อง ??
© Copyright - Notebookspec.com All Rights