Home » Tip & Trick

สร้าง Shortcut เรียกใช้โปรแกรมในกรณีมีผู้ใช้หลายคน

13 Jun 11 - By l

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตามบริษัทหรือเครื่องที่มีการใช้งานหลายคนในเครื่องเดียวกัน และแต่ละคนก็มี Account ของตนเอง การใช้โปรแกรมต่างๆ แต่ละคนก็มีการปรับแต่งหรือสภาพแวดล้อมของโปรแกรมแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน ซึ่งถ้าทุกคนล็อกออน เข้าไปใน ?Account ก็ไม่มีปัญหาในการใช้ เพราะอยู่ใน Account ตัวเอง

ใน Windows 7 ก็มีวิธีทำให้ผู้ใช้อยู่ใน ต่าง Account แต่สามารถเรียกใช้โปรแกรมของตัวเองได้ วิธีการนี้ถ้าท่านเป็นผู้ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ น่าจะนำไปใช้ได้ โดยสร้าง Shortcut เรียกโปรแกรมของผู้ใช้แต่ละคน ไว้ที่หน้าเดสก์ทอป? เวลาใช้ของใครก็คลิกเรียกเรียกใช้ได้เลย

หมายเหตุ การที่จะเรียกใช้โปรแกรมโดยวิธีนี้ ผู้ใช้จะต้องมีการใช้ Password ป้องกันไว้ด้วย

1.คลิกขวาที่ว่างๆ ของเดสก์ทอป เลือกคำสั่ง New > Shortcut

2.พิมพ์คำสั่งลงในช่อง Type the location of the item แล้วคลิก Next

คำสั่งที่พิมพ์จะเป็นลิงค์ของโปรแกรมที่อยู่ใน ?Account ของแต่ละคน โดยคำสั่งมีรูปแบบดังนี้

runas /user:ชื่อของ USERC:\พาธของโปรแกรม\ชื่อโปรแกรม.exe?

สำหรับตัวอย่างในที่นี่จะสร้าง Shortcut ของโปรแกรม notepad ของผู้ใช้ชื่อ odin

runas /user:odin ?C:\Windows\system32\notepad.exe?

 

3.ต่อมาให้ตั้งชื่อที่สื่อความหมายว่าเป็นโปรแกรมของใคร แล้วคลิก Finish

 

4.เมื่อทำการเรียกโปรแกรมก็ดับเบิลที่ไอคอน จะมีการถาม Password ของผู้ใช้ที่มีสิทธิใช้โปรแกรม ในที่นี่ก็คือ odin ให้ใส่ Password ลงไป แล้ว Enter โปรแกรมที่ทำ Shortcut ก็จะเปิดออกให้ใช้งาน
© Copyright - Notebookspec.com All Rights