Home » Tip & Trick

ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากเอกสารออฟฟิศ

19 Nov 10 - By l

เป็นปกติของเอกสารของ Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆที่ใช้ Windows สร้างขึ้นมาทุกชนิดจะมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบันทึกอยู่กับไฟล์นั้นตลอดตั้งแต่ ชื่อ Account, ชื่อคอมพิวเตอร์จะเป็นของบริษัทหรือ ของคุณ, วันที่และเวลาแก้ไขครั้งล่าสุด

หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ ก็มีวิธีที่ง่ายๆ ที่จะลบข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้ออกจากเอกสารของคุณดังนี้?.


1.ให้คลิกขวาที่ไฟล์เอกสารแล้วเลือกคำสั่ง Properties

2.คลิกที่แท็บ Details

3.แล้วคลิกที่ Remove Properties and Personal Information

Remove Personal Information_01

4.หน้าต่างถัดมาให้คลิกเลือก Remove the following properties from this file: แล้วคลิกเครื่องหมายถูกเลือกข้อมูลแต่ละรายการที่ต้องการลบ แต่ถ้าต้องการลบทั้งหมด ก็คลิกที่ปุ่ม Select All

Remove Personal Information_02

5.คลิก OK เพื่อปิดหน้าต่างนี้ ก็จะกลับมาที่หน้าต่าง Properties ในขั้นตอนแรก คลิก OK อีกครั้ง เท่านี้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็จะไม่ปรากฏที่ไฟล์อีกต่อไป

© Copyright - Notebookspec.com All Rights