Home » 4. Other News

ผู้เชี่ยวชาญร่วมตั้งศูนย์ส่งเสริมโครงการ Smart Thailand พัฒนาระบบ Cloud เพื่อให้ก้าวทันต่างประเทศ

29 Jan 13 - By l

เพื่อเดินหน้าโครงการ Smart Thailand ให้เป็นไปดังแผนและดียิ่งขึ้น ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยได้ร่วมมือกันเปิดศูนย์ส่งเสริมโครงการ Smart Thailand เพื่อพัฒนาแนวทางด้านเทคโนโลยีให้ทัดเทียมต่างชาติ เพราะว่าตอนนี้ คุณภาพการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีของคนไทยนั้น น้อยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ซึ่งทางศูนย์ส่งเสริมโครงการ Smart Thailand ในตอนนี้ ได้ร่วมมือกับ ATCI หรือ Association of Thailand ICT Industry เพื่อทำการวิจัยกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ต, พัฒนาระบบ Cloud Computing และพัฒนาระบบอุปกรณ์พกพาติดตัวให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยโครงการในปีแรกนี้ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้พัฒนาเทคโนโลยีในปีนี้ให้ได้ 1,000 คน และพัฒนาระบบ Local Cloud ร่วมกับ CTA หรือ Cloud Thailand Alliance เพื่อปูพื้นฐานการใช้ระบบ Cloud Computing ต่อไปในอนาคต โดยโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว 4 ปี ให้ชาวไทยได้ก้าวทันต่างประเทศต่อไป

ที่มา :?zdnet
© Copyright - Notebookspec.com All Rights