Home » Tip & Trick

ทำความเข้าใจกับ Memory ของ Windows 7

12 May 11 - By l

Memory ของ Windows 7 สำหรับผู้ใช้บางท่านอาจจะงง ๆ หรือไม่เข้าใจว่าในระบบของ Windows 7 จะดูอย่างไร เพราะเมื่อเปิด Resource Monitors ขึ้นมา เราจะพบกับการรายงานของ Windows 7 ในส่วนของ Physical Memory ว่ามีทั้ง ?Hardware reserved, In Use, Modified, Standby และ Free แล้วความหมายของแต่ละตัวคืออะไร สำหรับบทความนี้จะมากล่าวถึงรายละเอียดพอสังเขปของแต่ละตัวที่ Windows 7 รายงานว่าคืออะไร

การเรียกรายงาน? Physical Memory ของ Windows 7 สามารถทำได้โดยพิมพ์ Resource Monitor ลงในช่องว่าง Search ของ Start Menu แล้วกด Enter

การจัดสรรหน่วยความจำใน Windows 7

การจัดสรรหน่วยความจำ

รายละเอียด

Hardware Reserved หน่วยความจำที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานของไบออสและไดร์เวอร์สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ
In Use หน่วยความจำที่ Process ต่าง ๆ และไดร์เวอร์หรือระบบ Windows 7 ใช้อยู่
Modified หน่วยความจำที่ข้อมูลจะเก็บไว้ที่ดิสก์ก่อนที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
Standby หน่วยความจำแคชที่ Windows เตรียมไว้เมื่อมีโปรแกรมเรียกใช้
Free หน่วยความจำที่ไม่มีข้อมูลใด ๆ อยู่ เตรียมไว้สำหรับการเรียกใช้ของไดร์เวอร์หรือระบบเมื่อต้องการใช้

สถานะหน่วยความจำใน Windows 7

การจัดสรรหน่วยความจำ

รายละเอียด

Available จำนวนหน่วยความจำที่สามารถใช้งานได้ทันที ซึ่งรวมถึงหน่วยความจำ Standby และหน่วยความจำ Free
Cached จำนวนหน่วยความจำแคชที่มีข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วของ Windows 7 ซึ่งรวมถึงหน่วยความจำ Standby และ Modified
Total จำนวนหน่วยความจำ Physical หรือ RAM พร้อมที่ Windows 7 สามารถใช้งานได้
Installed จำนวนของหน่วยความจำ Physical หรือ RAM ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์

?

ทั้งหมดนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไมโครซอฟต์ KB978610
© Copyright - Notebookspec.com All Rights