Home » Tip & Trick

ตั้งค่าให้ Windows update อย่างมีประสิทธิภาพ

23 Aug 13 - By l

สำหรับคนที่ใช้ Windows 8 หรือเวอร์ชันใดก็ตามแต่ สิ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งก็คือ การอัพเดต เพื่อปรับปรุงการทำงานของวินโดวส์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการทำงาน ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมส่งผลต่อเสถียรภาพโดยรวมของระบบ แต่บางครั้งหากเราไม่ได้ตั้งค่าการทำงานของระบบ Update นี้ ก็อาจจะทำให้การทำงานไม่สะดวกนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นประจำ ก็ยิ่งทำให้การใช้งานยากยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้นต้องลองมาดูกันว่าเราจะสามารถจัดการสิ่งใดในระบบ Windows update นี้ได้บ้าง เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ง่ายขึ้น

?
1
ในกรณีที่ผู้ใช้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว สามารถเลือกการทำงานในหัวข้อ Install update automatically ได้เลย เพราะสามารถอัพเดตได้บ่อยครั้ง
?
?
?
2
ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สะดวกในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือมีการเชื่อมต่อสัญญาณความเร็วสูงน้อยครั้ง อาจเลือกในหัวข้อ Download update but let me choose whether to install them. คือเป็นการดาวน์โหลดมาเก็บเอาไว้ก่อน แล้วค่อยไปติดตั้งในภายหลัง
?
?

?
3
ในกรณีที่ไม่ค่อยมีเวลามากนัก ต้องเดินทางบ่อยและไม่สะดวกในเรื่องของสัญญาณ อาจจะตั้งในหัวข้อ Check for update but let me choose whether to install them. เพื่อที่เป็นการตรวจสอบก่อนว่ามีไฟล์อัพเดตหรือไม่ จากนั้นค่อยเลือกดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งในภายหลัง
?
?
?
4
ส่วนในหัวข้อ Never check for update (Not recommended) เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ไม่แนะนำ ไม่ว่าคุณจะสะดวกหรือไม่ หรือจะใช้งานเพียงเครื่องเดียวคนเดียวแบบ Stand alone ก็ตาม เพราะจะลดโอกาสในการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจเกิดความเสี่ยงกับการโจมตีในรูปแบบต่างๆ ระหว่างการเชื่อมต่อได้มากทีเดียว
?
?


© Copyright - Notebookspec.com All Rights